ข่าวทั่วไป

 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับผู้นำชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่นที่ 1 เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนากิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา (ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง จ.ตราด) 
 กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน 

More++


ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

More++


ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรืื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

More++

grad rbru

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขฉบับที่ 1) ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขฉบับที่ 1) 

More++บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

   ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม ชั้น 6 (อาคาร 10)
   ที่อยู่ : 41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
   โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 11300, 0 3947 1061
   โทรสาร : 0 3947 1061