ข่าวทั่วไป

 กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย 
 ประกาศ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินกิจกรรมการลงพื้นที่ "โครงการวิจยสัญจร" สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 

More++


ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 ประกาศการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 1.ระดับปริญญาโท 2.ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ใบสมัครระดับปริญญาเอก (1/2560) 
 ใบสมัครระดับปริญญาโท(1/2560) 

More++


ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ปฏิทินกำหนดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไขที่ 1) 

More++บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

   ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม ชั้น 6 (อาคาร 10)
   ที่อยู่ : 41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
   โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 1138, 0 3947 1061
   โทรสาร : 0 3947 1061