ข่าวทั่วไป

 เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน 
 เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน  

More++


ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

More++


ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นักศึกษาระดับปริญญาโท พ้นสถานภาพนักศึกษา ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

More++

grad rbru

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

More++บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

   ที่ตั้ง : บัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อาคาร 36)
   41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
   โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 10181 (งานธุรการ)
   โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 10182 (งานวารสารวิชาการ, รับสมัครนักศึกษา)
   โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 10178 (งานวิทยานิพนธ์)
   โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 10183, 10184 (งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
   โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 10186, 10187 (งานหลักสูตรและแผนการเรียน)
   โทรสาร : 0 3947 1061