ข่าวทั่วไป

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน 
 เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน 

More++


ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

More++


ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

More++

grad rbru

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

More++บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

   ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม ชั้น 6 (อาคาร 10)
   ที่อยู่ : 41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
   โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 11300, 0 3947 1061
   โทรสาร : 0 3947 1061