ข่าวทั่วไป

 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับผู้นำชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่นที่ 1 เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนากิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา (ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง จ.ตราด) 
 กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน 

More++


ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

More++


ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

More++

grad rbru

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

More++บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

   ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม ชั้น 6 (อาคาร 10)
   ที่อยู่ : 41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
   โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 11300, 0 3947 1061
   โทรสาร : 0 3947 1061