ข่าวทั่วไป

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การขยายการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ปฏิทินกำหนดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประกาศตารางสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 รายชื่อนักศึกษาปริญญาโทที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตารางสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รับสมัครนักศึกษาแข่งขันการศึกษาพัฒนา Application ด้านการเงิน "Financial Mobility Apps Award 2014" 
 การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) ประกาศ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "Burapha University International Conference 2014" วันที่ 3-4 ก.ค.2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 
 ขั้นตอนการเสนอแบบ บฑ. ต่างๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ 

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 ใบสมัครระดับปริญญาเอก (1/2560) ใบสมัครระดับปริญญาโท(1/2560) 

ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 ประกาศ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ประกาศการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 1.ระดับปริญญาโท 2.ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ปฏิทินกำหนดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไขที่ 1) 

ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปัณฑิตศึกษา

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์