ข่าวทั่วไป

 ตารางสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาา 2560 สารอธิการบดี ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 ขอเชิญนักศึกษาร่วมสนุกกับแคมเปญ "ท่าอย่างไรให้สอบ EXIT EXAM ผ่าน" ชิงทุนการศึกษา 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ประกาศแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในและแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
 ประกาศแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในและแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน 
 เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน 
 เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน  ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 ปฏิทินกำหนดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 
 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ประกาศตารางสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปรับปรุงระบบ Mail Server  
 รายชื่อนักศึกษาปริญญาโทที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตารางสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รับสมัครนักศึกษาแข่งขันการศึกษาพัฒนา Application ด้านการเงิน "Financial Mobility Apps Award 2014" 
 การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) ประกาศ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 
 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ขั้นตอนการเสนอแบบ บฑ. ต่างๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ 
 คู่มือจรรยาบรรณแ่ห่งวิชาชีพ ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ช่วงเวลา 16.00 – 16.30 น.จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อต่อเครือข่ายเดิมของ CAT เป็นเส้นทางใหม่ของ Uninet จะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในเวลาดังกล่าว 

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 ประกาศฯ ผลการสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประกาศฯ ผลการสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ปฏิทินกำหนดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไขที่ 1) 

ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปัณฑิตศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

More++