บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม ชั้น 6 (อาคาร 10)
ที่อยู่ : 41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0 3931 9111 ต่อ 11300 , 0 3947 1061
โทรสาร : 0 3947 1061