หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration Download

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สร้างนักบริหารการศึกษารุ่นใหม่ พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ให้ก้าวทันโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 100,000 บาท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนDownload

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เพิ่มทักษะการสร้างสรรค์หลักสูตรและการสอนอย่างเป็นระบบ เตรียมความพร้อมสำหรับ บุคลากรทางการศึกษายุคใหม่อย่างมั่นใจ
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.
แผน ก (แบบ 1) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 100,000 บาท
แผน ก (แบบ 2) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 150,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Master of Science Program in Agricultural TechnologyDownload

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รอบด้านกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
- แผนการเรียนเทคโนโลยีการอาหาร - แผนการเรียนเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แผนการเรียนเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - แผนการเรียนเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 40,000 บาท
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 100,000 บาท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(นศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
Master of Communication Arts Program in Communication ManagementDownload

 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
สร้างนักการจัดการการสื่อสารที่มีความรู้รอบด้านเพื่อการบริหารทั้งในและนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ พร้อมนำพาทุกธุรกิจสู่ความสำเร็จที่ยังยืน
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 100,000 บาท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Master of Science Program in Industrial Technology Download

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ เรียนรู้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาท้องถิ่นและสากล
ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 100,000 บาท
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 120,000 บาท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration Download

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เรียนรู้การบริหารการศึกษาแนวใหม่ สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด ให้ก้าวไกลสู่อนาคต
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด)สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Doctor of Philosophy Program in Interdisciplinarity of Sustainable Developmen Download

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาวิธีคิดสหวิทยาการแบบองค์รวมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท