การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องคำนึงถึงและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อแสดงศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับตามพันธกิจของแต่ละสถาบัน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ด้านองค์ความรู้ในศาสตร์ของแต่ละสาขา ให้มีความรู้ ความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์นำความรู้ไปใช้อย่างชาญฉลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้เริ่มเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2547 เปิดสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และใน ปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร และเปิดสอนต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 12 ปี มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท รวม 336 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รวม 791 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รวม 633 คน ในขณะนี้มีนักศึกษากำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 356 คน และในปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมอีกประมาณ 350 คน

การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงเริ่มต้นระหว่างปี พ.ศ. 2541 – ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ขึ้นกับหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยไม่มีหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงประกาศจัดตั้งให้หน่วยงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดีตั้งแต่ พ.ศ. 2547

จากการดำเนินงานในรูปของหน่วยงานบัณฑิตศึกษามาภาระงาน ได้ขยายตัวมากขึ้น ทั้งด้านจำนวนนักศึกษา หลักสูตร งบประมาณ ปริมาณงานด้านวิชาการ และมหาวิทยาลัย มีนโยบายจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น แต่การดำเนินการในรูปของหน่วยงานบัณฑิตศึกษาที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ขาดทิศทางการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเพียงหน่วยงานย่อยในกองบริการการศึกษาเท่านั้น จึงยังไม่มีความชัดเจนและศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงต้องทบทวนการบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแบบเดิมเพื่อความชัดเจนและความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อปรับเปลี่ยน “หน่วยงานบัณฑิตศึกษา” ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ในกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยงาน “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อให้สามารถดำเนินงานการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้อย่างชัดเจน