บัณฑิตวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางประสานงานในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนและรักษามาตรฐานทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคณะที่รับผิดชอบในการบริหารและการจัดการดังนี้

คณะครุศาสตร์ บริหารและจัดการตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารและจัดการตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร บริหารและจัดการตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารและจัดการตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ บริหารและจัดการตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ บริหารและจัดการตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

นโยบายบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย

  • 1. เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • 2. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการและประสานงานกับคณะต่างๆ ในการจัดการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
  • 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
  • 4. พัฒนาระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันกับความต้องการของสังคม
  • 5. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการวิจัยและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและบริการชุมชน

เป้าหมาย

  • 1. มีระบบบริหารจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  • 2. ให้สามารถผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา