ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี (ดูแลการบริหารกิจการบัณฑิตวิทยาลัย)
อาจารย์เหมือนฝัน คงสมแสวง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารดูแลกิจการบัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากร

นางธัญพิชชา นิ่มนวล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวศิริพร สร้อยศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานวิชาการ
นายชัยสิทธิ์ กรรมารวนิช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวณัชชา โตโพธิ์กลาง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานทะเบียน
นายอนุพงษ์ กูลนรา
ตำแหน่ง นักวิชาการ
งานวารสารบัณฑิตฯ