ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี (ดูแลการบริหารกิจการบัณฑิตวิทยาลัย)
อาจารย์พรทิวา อาชีวะ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารดูแลกิจการบัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากร

นางธัญพิชชา นิ่มนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวศิริพร สร้อยศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการ
กลุ่มงานวิชาการ
นายชัยสิทธิ์ กรรมารวนิช
ตำแหน่ง นักวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวณัชชา โตโพธิ์กลาง
ตำแหน่ง นักวิชาการ
กลุ่มงานทะเบียน
นายอนุพงษ์ กูลนรา
ตำแหน่ง นักวิชาการ
งานวารสารบัณฑิตฯ