คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ กรรมการ
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
9. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
10. หัวหน้ากองบริการการศึกษา       กรรมการ
11. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
12. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
13. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา กรรมการ
14. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
15. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
16. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา กรรมการ
17. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม กรรมการ
18. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กรรมการ
19. ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กรรมการ
20. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
21. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

 • 1. วางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานจัดการ ศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  การวิจัย  การเรียนการสอน  และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัย
 • 2. พิจารณาเสนอระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ต่อสภามหาวิทยาลัย
 • 3. พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตสาขาวิชาการต่างๆ  เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
 • 4. ควบคุมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระเบียบ  และข้อบังคับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • 5. เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการเพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 • 6. พิจารณาเสนอและจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • 7. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อพัฒนางานบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
 • 8. ปฏิบัติงานตามที่สภาวิชาการและหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  จาริก 20. รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ
2. อาจารย์ ดร.โกศล  อินทวงศ์ 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงศ์  ระเจริญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ 22. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  สราญรมย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  สิงหธรรม 23. อาจารย์ ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น
5. รองศาสตราจารย์เฉลา  ประเสริฐสังข์ 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเมียด  ควรประสงค์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์ 25. อาจารย์วงธรรม  สรณะ
7. อาจารย์ชูวงศ์  อุบาลี 26. อาจารย์วยากร  อุดมโภชน์
8. อาจารย์ ดร.โชติ  เนืองนันท์ 27. รองศาสตราจารย์วรญา  ภูเสตวงษ์
9. อาจารย์เดชา  วงศ์แก้ว 28. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  ชีวาพร
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย
11. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก 30. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร
12. อาจารย์ ดร.ธนิก  คุณเมธีกุล 31. อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  วงษ์สุวรรณ 32. อาจารย์หยาดรุ้ง  สุวรรณรัตน์
14. อาจารย์ ดร.นริศ  สวัสดี 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรวีย์  เฉลิมพงษ์
15. อาจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ำ 34. รองศาสตราจารย์อัญชลี  อุทัยไขฟ้า
16. รองศาสตราจารย์บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 35. รองศาสตราจารย์อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา  จรดล 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย  บุญศรี
18. รองศาสตราจารย์พรทิพา  นิโรจน์ 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  เครือวัลย์
19. อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์ 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาศ  อินทรวงษ์

หน้าที่

 • 1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา
 • 2. ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • 3. พัฒนางานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้มีคุณภาพ และทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
 • 4. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย

1. ผศ.ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ รักษาราชการแทนคณบดี
2. นางสาวศิริพร  สร้อยศรี นักวิชาการ
3. นางสาวธัญพิชชา  วิริยะ นักวิชาการ
4. นางกาญจลักษณ์ พรรครัตน์ นักวิชาการ