ปรัชญา

จัดการบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

สนับสนุนและประสานงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความต้องการของสังคม

พันธกิจ

  • 1. ประสานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • 2.ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
  • 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 4. กำกับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อสร้างความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  • 2. เพื่อกำกับ ควบคุมมาตรฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  • 3. เพื่อให้งานวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ มีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบาย ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยของประเทศ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
  • 4. เพื่อให้การบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
  • 5. เพื่อให้บริการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่สังคมและชุมชน

นโยบาย

ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรัชญาและวิสัยทัศน์ โดยส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ